Ogólne warunki sprzedaży w DoradzamwTekturze.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 2. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 3. TERMINY DOSTAW 
 4. GWARANCJA 
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT 
 6. MONTAŻ I URUCHOMIENIE 
 7. WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU I STOSOWNE PRAWO 
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 1. Realizacja sprzedaży odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Zasady ochrony danych osobowych dostępne są pod adresem: https://bit.ly/3o7STr3 
 1. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 1. Wszystkie ceny należy rozumieć, jako ceny, do których dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie ustawowo obowiązującej wysokości. 
 2. Jeśli nie uzgodniono inaczej, obowiązują ceny loco siedziba DoradamwTekturze w Skawinie – Dostawca. 
 3. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, obowiązują warunki płatności uwzględnione na ofercie lub w potwierdzeniu zamówienia. Wpłata zaliczki lub zapłata za faktury Proforma jeżeli jest przewidziana, warunkuje uruchomienie zamówienia, dostawy. 
 4. W razie niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe. 
 5. Zamawiający nie ma prawa do wstrzymania płatności, lub dokonywania potrąceń bez pisemnej zgody Dostawcy. 
 6. W przypadku zaległości płatniczych wykraczających poza uzgodniony termin płatności Dostawca wstrzyma dostawę wszystkich towarów do czasu uregulowania zaległości przez Zamawiającego. 
 7. Do zamówień o wartości netto poniżej 100 ,00 EUR zostanie doliczona opłata manipulacyjna w wysokości netto 10,00 EUR. 
 1. TERMINY DOSTAW 
 1. Termin dostawy liczy się od dnia, w którym Dostawca, po otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego potwierdzi obowiązujące warunki handlowe oraz zostanie dokonana wpłata wymaganej zaliczki. 
 2. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przesyłka urządzeń gotowych do eksploatacji opuściła magazyn Dostawcy przed upływem uzgodnionego terminu dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki lub odbioru, dokonane przed upływem uzgodnionego terminu dostawy, uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy. 
 3. Jeśli zwłoka w odbiorze lub wysyłce towaru spowodowana przez Zamawiającego wynosi dłużej niż 30 dni, Dostawca może dowolnie zadysponować towarem, a Zamawiający nie ma prawa podnosić roszczeń z tytułu nieterminowej dostawy lub braku jej realizacji. Dostawca ma też prawo domagać się od Zamawiającego zwrotu kosztów składowania towarów lub ich zwrotu do producenta. 
 4. Jeśli występować będą uprzednio nieprzewidywalne przeszkody, utrudniające wywiązanie się Dostawcy z jego obowiązków lub wywiązanie się jego poddostawców z ich obowiązków i gdy przy zachowaniu odpowiedniej staranności nie można było zapobiec przeszkodom wynikłym z powodu działania siły wyższej, lub opóźnienia dostaw istotnych materiałów produkcyjnych lub półfabrykatów, wówczas uzgodnione terminy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód jw. Dostawca utracił możliwość realizacji dostawy, to w takich okolicznościach Dostawca może od umowy odstąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. W rozumieniu niniejszego punktu Dostawca nie ponosi odpowiedzialności również z tytułu utrudnień powstałych wskutek strajków i lokautów. 
 5. Zamawiający może odstąpić od umowy w dowolnym momencie po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy. Dostawca wówczas ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami manipulacyjnymi w wysokości 20% wartości zamawianego towaru lub usługi. Zamawiającemu, odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku zamówień specjalnych. W przypadku takich zamówień koszty manipulacyjne będą ustalane indywidualnie. 
 6. Warunki dostawy towaru do Dostawcy – INCOTERMS 2010 EXW – Skawina. 
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie Zamawiającego wynikłe z tytułu zwłoki w dostawie. 
 1. GWARANCJA 
 1. Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru jakościowego dostarczonych lub odebranych od Dostawcy wyrobów w ciągu 3 dni od daty przyjęcia. Pod pojęciem ww. odbioru rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju dostarczonych lub odebranych wyrobów ze specyfikacją wysyłkową lub fakturą oraz ocenę stanu technicznego wyrobów w zakresie wad technicznych możliwych do wykrycia gołym okiem bez prób ruchowych. Po tym terminie nie będą akceptowane przez Dostawcę roszczenia dotyczące zakresu ww. odbioru jakościowego. 
 2. Dostawca zapewnia, że sprzedawane urządzenia są dobrej jakości i spełniają wszystkie parametry określone w dokumentacji technicznej. 
 3. Dostawca udziela rocznej gwarancji tylko i wyłącznie na urządzenia użytkowane poprawnie, czyli zgodnie z ich celem, przeznaczeniem, a także z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji. 
 4. Za wady towaru, do których zalicza się brak zapewnionych właściwości, Dostawca odpowiada według następujących zasad: 
 5. Odpowiedzialność Dostawcy dotyczy wszelkich części, które w okresie uzależnionym od danego producenta (dokładna informacja o czasie odpowiedzialności uzyskacie Państwo w siedzibie firmy) licząc od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu i wskutek okoliczności niewątpliwych, zaistniałych przed przejściem ryzyka, okazały się nienadającymi do użytku lub ich przydatność okazała się znacznie ograniczona, zwłaszcza z powodu wadliwej budowy lub złych materiałów albo wadliwego wykonania. Dostawca nieodpłatnie i według uznania pozostającego w jego decyzji, części te naprawi lub wymieni na nowe. 
 6. Po stwierdzeniu wad towaru należy Dostawcę niezwłocznie powiadomić. Zareklamowany towar należy przesłać do Dostawcy w celu sprawdzenia i naprawienia. Dostawca nie ponosi kosztów przesyłki towarów podlegających naprawie. Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie, jeśli będą zgłoszone na piśmie. (Arkusz Zgłoszenia Serwisu znajduje się pod adresem: https://bit.ly/3KRcG7U 
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania urządzenia, rzeczy podczas jego eksploatacji Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej – w okresie objętym gwarancją oraz naprawy odpłatnej po tym okresie. 
 8. Gwarancją nie są objęte: a. mechaniczne, chemiczne, termiczne lub inne uszkodzenia urządzenia oraz wywołane nimi wady, spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania Zamawiającego, b. uszkodzenia powstałe podczas transportu, przenoszenia, c. niewłaściwego i/lub niezgodnego z instrukcją montażu, użytkowania, przechowywania i konserwacji, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonanych przez Zamawiającego lub inne nieupoważnione osoby, d. czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie i konserwacja, wymiana żarówek i bezpieczników, sprawdzenie działania, e. części szybko zużywające się (uszczelnienia, dysze, wkłady filtrujące, itp.). f. uszkodzenia spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczeniem, zalaniem, g. urządzenia zmodyfikowane lub używane do celów innych niż założone, h. uszkodzenia wynikłe z przekroczenia parametrów technicznych podanych w odpowiednich kartach katalogowych urządzenia, stosowania niewłaściwych mediów oraz niewłaściwej eksploatacji. 
 9. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe lub/i ewentualną odpowiedzialność za nie. 
 10. Odpowiedzialność za wykryte podczas eksploatacji wady materiałowe ponosi Producent urządzenia nie Dostawca. 
 11. Dostawca wyłącza uprawnienia z tytułu rękojmi. 
 12. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Dostawcy w ramach zgłoszonej reklamacji do naprawy wyrobu ( np. wyrobu wolnego od wad lub uszkodzonego na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania) Dostawca obciąża Zamawiającego kosztami dojazdu, ekspertyzy i zużytych części zamiennych. 
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PRODUKT 
 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez towar. 
 1. MONTAŻ I URUCHOMIENIE 
 2. W odniesieniu do prac związanych z montażem i uruchomieniem obowiązują warunki i stawki Dostawcy dotyczące delegowania pracowników serwisowych i innych. 
 1. WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU I STOSOWNE PRAWO 
 1. Sądem właściwym do rozstrzygania wszystkich sporów prawnych mogących wyniknąć w związku z realizacją umowy jest Sąd w Krakowie. Dostawca może jednak zaskarżyć Zamawiającego w sądach ogólnych, właściwych dla siedziby zamawiającego. 
 2. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Dostawcą i Zamawiającym obowiązuje wyłącznie prawo polskie. 

Zatwierdził:

Adam Rus

Skawina, 01/12/2021 r.

Scroll to Top